کتاب ها و نمایشگاها

جواهرات تاریخ ساز

تاریخ جواهرات یک عرصه جوان است. بدیهی است که تاریخ جواهرات چنین نیست. تاریخچه جواهرات به آغاز دنیا برمی‌گردد. اما مفهوم مطالعات طراحی جواهرات نسبتاً جدید است.

چگونه آخرین تیارا را پیدا کردم

بعضی اوقات هدیه های تولد را وقتی از بعضی ها انتظار ندارید دریافت می کنید. در روز تولد من در دسامبر سال 2012، من یک مقاله NPR با عنوان “ناپدید شدن مرموز جواهرات تاج روسیه” را دیدم.