آکوامارین

سنگ های ماه تولد فروردین

الماس مهم ترین سنگ ماه تولد فروردین است. البته سنگ های آکوامارین، سنگ خون نیز سنگ های ماه متولدین فرودین می باشند.