تاج

چگونه آخرین تیارا را پیدا کردم

بعضی اوقات هدیه های تولد را وقتی از بعضی ها انتظار ندارید دریافت می کنید. در روز تولد من در دسامبر سال 2012، من یک مقاله NPR با عنوان “ناپدید شدن مرموز جواهرات تاج روسیه” را دیدم.