تاریخچه جواهرات

جواهرات تاریخ ساز

تاریخ جواهرات یک عرصه جوان است. بدیهی است که تاریخ جواهرات چنین نیست. تاریخچه جواهرات به آغاز دنیا برمی‌گردد. اما مفهوم مطالعات طراحی جواهرات نسبتاً جدید است.