جواهرات عتیقه

جواهرات عتیقه پرتغالی

بعضی از دوره های جواهرات بسیار باشکوه هستند آنها منبع الهام بخشی برای طراحان بوده اند. هنر تزیینی جواهرات، احتمالا تاثیر گذارترین دوره تاکنون بوده است.