حلقه های نامزدی

تاریخچه حلقه عروسی، نماد عشق

تاریخچه حلقه عروسی می‌تواند در تمام دوران بازگشت به مصریان باستان که به vena amoris (ونا آموریس) به معنای «رگ عشق» اعتقاد داشتند