ساعت ارنشا

تاریخچه ساعت ارنشا (Earnshaw)

توماس ارنشا (Thomas Earnshaw) یک ساعت مچی ساز انگلیسی بود که در امتداد کار جان آرنلد، فرآیند تولید کرونومتر دریایی را ساده تر کرد و آن را در دسترس عموم قرار داد.