ساعت مون بلان

تاریخچه ساعت مون بلان Montblanc

نام ساعت مون بلان (Montblanc) مترادف با فرهنگ نفیس نوشتن در 100 سال گذشته و با ارزش پایدار مانند کیفیت و ساخت سنتی است. درخواست های غیر قابل انعطاف آن در شکل، سبک، مواد و طرز کار در تمامی محصولات منعکس شده است.