سیاستمداران

ساعت‌های جنجالی سیاستمداران ایرانی

ساعت در دنیای پر جنجال سیاستمداران به جنجالی دیگر تبدیل شده و ادعا شده برخی از سیاستمدارها ساعت‌هایی را به دست‌شان می‌بندند که هر کدام چند هزار دلار قیمت دارد.